Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024

Obor: 79-41-K/41 Gymnázium (s povolením výuky vybraných předmětů v cizích jazycích), pro žáky z devátých tříd ZŠ. 

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro daný obor: 34

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu Gymnázia Jana Šabršuly.

Přijímací zkoušky 2024

Ve školním roce 2023/2024 budou uchazeči  o studium na naší škole konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Podmínkou pro přijetí ke studiu je vykonání školní přijímací zkoušky z anglického jazyka, která se skládá z písemné a ústní zkoušky. Školní přijímací zkouška se bude konat v rámci jednoho dne. Škola nestanovuje předem žádné minimum získaných bodů v případě školní přijímací zkoušky z anglického jazyka. Ukázková aktuální verze školní přijímací zkoušky z anglického jazyka je k dispozici zde.

Písemná část školní přijímací zkoušky z anglického jazyka je zaměřena na testování znalostí a dovedností v rámci požadovaného výstupu na úrovni A2 dle SERR. Test tedy obsahuje pouze takové otázky, které se zaměřují na standardní učivo ze základní školy. Ústní část školní přijímací zkoušky z anglického jazyka je založena na volném dialogu mezi uchazečem a zkoušejícím s cílem zmapovat jeho motivaci pro studium na jazykovém gymnáziu. Nedílnou součístí ústní zkoušky je popis obrázku, na jehož základě se mapuje znalost slovní zásoby a schopnost improvizace. 

Nad rámec přijímacích zkoušek doporučujeme každému uchazeči absolvovat vstupní jazykovou diagnostiku, která není zaměřena na mapování znalostí, ale soustředí svou pozornost na vrozené dispozice k výuce cizích jazyků, schopnost improvizace a mapování bohatosti slovní zásoby. Jazykovou diagnostiku může uchazeč vykonat v rámci dne otevřených dveří.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ   

Termíny přijímací zkoušky prvního kola přijímacího řízení:

1. řádný termín      12. dubna 2024 
2. řádný termín      15. dubna 2024 

Termíny školní přijímací zkoušky prvního kola přijímacího řízení:

1. řádný termín      18. dubna 2024 
2. řádný termín      19. dubna 2024