Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - 1. KOLO (SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ)

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - 2. KOLO (6.5.2022 - SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ)

Obor: 79-41-K/41 Gymnázium (s povolením výuky vybraných předmětů v cizích jazycích), pro žáky z devátých tříd ZŠ. 

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro daný obor: 30

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu Gymnázia Jana Šabršuly.

Přijímací zkoušky 2022

Ve školním roce 2021/2022 budou uchazeči  o studium na naší škole konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Podmínkou pro přijetí ke studiu je vykonání školní přijímací zkoušky z anglického jazyka, která se skládá z písemné a ústní zkoušky. Školní přijímací zkouška se bude konat ve dvou dnech, přičemž každý uchazeč si sám zvolí, který den upřednostňuje a toto datum uvede na přihlášce ke studiu. Škola nestanovuje předem žádné minimum získaných bodů v případě školní přijímací zkoušky z anglického jazyka. Ukázková verze školní přijímací zkoušky z anglického jazyka včetně klíče je k dispozici zde.

Písemná část školní přijímací zkoušky z anglického jazyka je zaměřena na testování znalostí a dovedností v rámci požadovaného výstupu na úrovni A2 dle SERR. Test tedy obsahuje pouze takové otázky, které se zaměřují na standardní učivo ze základní školy. Ústní část zahrnuje běžná konverzační témata. Nedílnou součástí ústní zkoušky je diagnostika studijních předpokladů, která není zaměřena na mapování znalostí, ale soustředí svou pozornost na vrozené dispozice k výuce cizích jazyků, schopnost improvizace a mapování bohatosti slovní zásoby. 

KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

Termíny školní přijímací zkoušky:

  1. řádný termín       12. 4. 2022 

  2. řádný termín       13. 4. 2022 

Přihlášku ke studiu musí uchazeč odeslat/doručit osobně nejpozději 1. března 2022.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami ke všem přihláškám, které ve školách odevzdává pro 1. kolo přijímacího řízení, přikládá jedno totožné doporučení ŠPZ, které je mu vydáváno na základě jeho žádostipočet originálních vyhotovení doporučení je dán počtem přihlášek uplatněných uchazečem. Doporučení odevzdává spolu s přihláškou (nejpozději 1. března 2022).

Gymnázium Jana Šabršuly pořádá pro zájemce o studium:

a)  přípravný kurz ke školní přijímací zkoušce z anglického jazyka,

b)  školní přijímací zkoušky nanečisto, které se konají 17. února 2022.  Na přijímací zkoušky nanečisto se uchazeč hlasí elektronicky na e-mailovou adresu kohutova@linguistic.cz - uvede své jméno a příjmení, datum narození a svou e-mailovou adresu. Zkoušky jsou bezplatné pro všechny zájemce, kteří podají na naši školu přihlášku v rámci prvního kola přijímacího řízení. Na zkoušky se můžete přihlásit do 15. února 2022. Harmonogram o organizaci zkoušek obdrží každý uchazeč po přihlášení. 

Dokumenty k přijímacímu řízení:

Smlouva o studiu - 1. kolo (vzor)
Smlouva o studiu - 2. kolo (vzor)

Přihláška ke studiu – pdf
Přihláška ke studiu – xls
Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek