Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

 MATURITNÍ OTÁZKY Z DĚJEPISU

 

1 Antropogeneze

·         definice antropogeneze jako vědy

·         stručná znalost nejstarších předchůdců člověka

·         australopithecus

·         Homo habilis

·         Homo erectus

·         Homo sapiens

·         Homo sapiens neanderthalensis

·         Homo sapiens sapiens

·         tzv. „velký skok vpřed“: vysvětlit pojem a zdůvodnit kulturní a praktické následky velkého skoku

·         počínaje australopithekem se předpokládá také znalost nejdůležitějších nalezišť a také některých

·         konkrétních nálezů

 

2 Neolitická revoluce, eneolit, doba bronzová a železná

·         pojem neolitické revoluce, její chronologické a geografické zařazení, příčiny a následky

·         nejdůležitější neolitické a eneolitické kultury a kultury doby bronzové a železné včetně

·         nejdůležitějších nalezišť, základní chronologie

·         Keltové

·         základní vývojové „trendy“ období: šíření zemědělství, metalurgie kovů, prohlubující se sociální

·         rozdíly

3 Mezopotámie a Palestina

·         pojem „orientální despocie“: vyjmenovat orientálně despotické státy, souvislost přírodních podmínek

·         osídlení u toků řek s despotickým charakterem vlády

·         základní periodizace mezopotámských dějin

·         sumerské městské státy

·         Akkad

·         Asyrská říše (základní periodizace, nejvýznamnější panovníci)

·         Babylonská říše (základní periodizace, nejvýznamnější panovníci)

·         Chetité

·         Palestina

·         klínové písmo

·         nejdůležitější písemné památky Mezopotámie a Palestiny

·         náboženství

·         základy věd

·         architektura 

 

4 Starověký Egypt 

·         pojem „orientální despocie“: vyjmenovat orientálně despotické státy, souvislost přírodních podmínek

·         osídlení u toků řek s despotickým charakterem vlády

·         základní periodizace egyptských dějin včetně přechodných období

·         struktura egyptské společnosti

·         zeměpisné podmínky, správní dělení Egypta

·         Archaické období

·         Stará říše

·         Střední říše

·         Nová říše

·         Pozdní Egypt

·         nejvýznamnější panovníci a stavby každého období, příčiny úpadku

·         písmo

·         náboženství, Achnatonova náboženská reforma

·         základy věd

·         architektura a výtvarné umění

 

5 Počátky řeckých dějin 

·         starověká Kréta

·         zeměpisné podmínky řeckého osídlení

·         příchod Achájů a mykénská společnost a kultura

·         příchod Dórů, temné období řeckých dějin

·         Homérovy eposy

·         archaické období řeckých dějin, vznik polis, řecká kolonizace, její příčiny a následky

·         Sparta a Athény

 

6 Klasické a makedonské období řeckých dějin 

·         řecko-perské války

·         Periklés a období athénského rozkvětu, Periklovy politické reformy

·         Athénský námořní spolek

·         Peloponéská válka, krize řecké polis

·         Filip Makedonský, Alexandr Makedonský

·         helénismus

 

7 Řím od počátků do ovládnutí Středomoří

·         Etruskové

·         založení města Řím, legenda o Romulovi a Removi

·         římské království

·         římská republika do ovládnutí Itálie, konflikty mezi patriciji a plebeji

·         punské války

 

8 Krize římské republiky, principát a dominát 

·         příčiny a projevy krize římské republiky a pokusy o její řešení (bratři Gracchové, Gaius Marius, Sulla,

·         Spartakovo povstání)

·         první triumvirát, druhý triumvirát

·         Octavianus Augustus

·         principát

·         krize impéria

·         počátky křesťanství

·         dominát jako závěrečné období římských dějin, zánik západořímské říše v kontextu stěhování národů

 

9 Antická kultura

·         náboženství

·         písmo (lineární písmo A a B, řecká alfabeta)

·         literární památky (eposy, poezie, drama, rétorika, dějepisectví)

·         filozofie

·         přírodní vědy

·         architektura, sochařství a malířství

·         nejdůležitější osobnosti a památky

 

10 Raný středověk

·         barbarizace

·         křesťanství a církev raného středověku

·         Byzantská říše

·         Franská říše

·         Arabové, počátek islámu

·         Slované

·         Vikingové

·         počátky Anglie, Francie a SŘŘ

·         románské umění

·         feudální zřízení

  

11 Vrcholný středověk

·         pokrok v zemědělství a kolonizace

·         rozvoj měst

·         školství, univerzity

·         společnost vrcholného středověku

·         křížové výpravy

·         Francie, Anglie a SŘŘ v období vrcholného středověku

·         český stát, jeho mocenský vzestup, Přemyslovci

 

12 Pozdní středověk 

·         problémy 14. století: hospodářské problémy, morové epidemie, osmanské výboje, diskreditace církve

·         stoletá válka

·         nástup Lucemburků na český trůn

·         husitství

·         Jiří z Poděbrad

·         Jagellonci

·         Uhry, Polsko a Litva, Rusko – stručně, doplňkově

 

13 Gotika, renesance a humanismus, zámořské objevy

·         základní rysy a osobnosti gotického umění

·         společenské a politické příčiny italské renesance a humanismu

·         základní rysy a osobnosti renesančního umění a humanismu

·         zánik Byzantské říše

·         vznik Španělska

·         zámořské objevy a jejich následky

 

14 Reformace a protireformace, 30-letá válka

·         reformace: Luther, Kalvín, anglická reformace

·         protireformace

·         náboženské konflikty mezi katolíky a protestanty

·         kulturní pozadí 16. a poč. 17. století

·         české země v předbělohorském období

·         třicetiletá válka, její průběh a následky

  

15 Utváření novodobé společnosti

·         anglická revoluce

·         evropská politika po třicetileté válce: absolutistická Francie, Anglie za Stuartovců a „slavná revoluce“,

·         Rusko Petra Velikého, české země a habsburská monarchie, turecké útoky

·         raně novověká věda

·         barokní kultura

 

16 Postavení Židů v evropských a světových dějinách

·         starověké dějiny židovského národa, židovský stát, základy judaismu

·         postavení Židů ve středověké společnosti: ghetta, pogromy, perzekuce, srovnání s postavením Židů v

·         islámské společnosti na Pyrenejském poloostrově

·         postavení Židů v habsburské monarchii v době tereziánských a jozefínských reforem

·         holocaust

·         vznik státu Izrael po 2. světové válce a jeho vztahy s okolním světem až po současné problémy v izraelsko-palestinských vztazích

 

17 Evropa a svět v období osvícenského absolutismu

·         osvícenství jako intelektuální směr reagující na potřeby soudobé společnosti

·         osvícenský absolutismus jako dominantní systém vlády v kontinentální Evropě

·         Prusko a jeho mocenský vzestup

·         Rusko za Kateřiny Veliké

·         Marie Terezie a Josef II.

·         trojí dělení Polska

·         počátky britského imperialismu, vznik USA

 

18 Velká francouzská revoluce a Napoleon Bonaparte

·         Francie a její problémy před revolucí

·         vypuknutí revoluce

·         vznik konstituční monarchie a její pád

·         republika a jakobínský teror

·         direktorium a konzulát

·         Napoleon Bonaparte a jeho dobyvačná politika

 

19 Evropa po Napoleonovi 

·         Vídeňský kongres, Svatá aliance

·         průmyslová revoluce a její zásadní význam na utváření moderní společnosti

·         červencová revoluce ve Francii, revoluční napětí v dalších evropských zemích

·         metternichovský absolutismus v habsburské monarchii

·         české národní obrození

·         kulturní pozadí ponapoleonské Evropy: klasicismus, empír, romantismus

·         liberalismus, nacionalismus, konstitucionalismus, socialismus, konzervatismus

·         revoluce 1848 (Francie, Německo, Itálie, Habsburská monarchie)

 

20 Evropa v 2. pol. 19. století 

·         viktoriánská Anglie

·         Francie za vlády Ludvíka Napoleona

·         sjednocení Itálie

·         sjednocení Německa

·         habsburská monarchie za vlády Františka Josefa I.

·         české země v habsburské monarchii

 

21 Imperialismus a kolonialismus 

·         podmanění Afriky, britské impérium

·         USA v 2. pol. 19. století: osídlování Západu, problém otrokářství, válka Severu proti Jihu, hospodářský

·         rozmach a velmocenské ambice

·         Rusko za posledních Romanovců

·         revoluce Meidži v Japonsku, úpadek Číny

 

22 Svět před 1. světovou válkou a 1. světová válka

·         soupeření evropských mocností na konci 19. a začátku 20. století, vznik mocenských aliancí:

·         Trojspolek a Trojdohoda

·         vědecký a technický pokrok

·         kapitalismus, sociální problémy

·         problémy na Balkánském poloostrově a sarajevský atentát

·         První světová válka

 

23 Vznik samostatného Československa a období 1. republiky 

·         české země v Habsburské monarchii před 1. světovou válkou

·         česká politika v době 1. světové války: zahraniční aktivity a domácí politika

·         vyhlášení samostatného Československa

·         politické strany a osobnosti mladého československého státu

·         osobnost T. G. Masaryka

·         zahraniční politika československého státu

·         mezinárodní problémy Československa v 30. letech, Mnichovský diktát

·         věda a kultura

 

24 Meziválečná Evropa a svět 

·         Versailleský mírový systém a jeho problémy

·         komunistické Rusko, osobnosti V. I. Lenina a J. V. Stalina, problém stalinismu

·         vznik fašismu a jeho nástup k moci

·         zlatá 20. léta v USA a velká hospodářská krize

·         zhroucení Versailleského mírového systému v 30. letech, hitlerovská politika

·         věda a kultura meziválečného období

 

25 Druhá světová válka 

·         pakt o neútočení, útok na Polsko

·         tažení na Západ, bitva o Británii

·         útok na Sovětský svaz

·         zvrat ve vývoji války

·         válka v Tichomoří

·         válka v severní Africe

·         vylodění v Normandii

·         porážka nacistického Německa

·         porážka Japonska

·         diplomatické pozadí 2. světové války

 

26 Nacismus, okupace, holokaust a odboj

·         nacistická ideologie

·         systém okupace na obsazených územích

·         represivní složky okupační moci: gestapo, SS Einsatzgruppen, perzekuce a vraždění

·         „konečné řešení židovské otázky“

·         zánik samostatného Československa, protektorát Čechy a Morava

·         odboj v protektorátu Čechy a Morava, československý zahraniční odboj

·         církev a její reakce na fašismus

·         Norimberský soud

 

27 Svět a Československo bezprostředně po 2. světové válce

·         následky 2. světové války: materiální a lidské škody

·         problém Německa a další body poválečného uspořádání světa

·         odsun německého obyvatelstva z českého pohraničí

·         problémy poválečného Československa

·         Trumanova doktrína, počátek studené války, vznik bipolárního světa

·         komunistický převrat v Československu, jeho začlenění do sovětského bloku

·         otázka třetího světa: dekolonizace

 

28 Studená válka 

·         50. léta: Korejská válka, represe v socialistickém bloku, „hon na čarodějnice“ v USA, Sovětský svaz po

·         Stalinově smrti, Varšavská smlouva

·         60. léta: Kennedy, Kuba, válka ve Vietnamu, brežněvismus, problémy v socialistickém bloku

·         70. léta: Nixon, počátky uvolňování vzájemných vztahů

·         80. léta: Reagan, Gorbačov, pád socialistického bloku

 

29 Československo v období studené války a bezprostředně po ní 

·         KSČ jako politická strana s komunistickou ideologií, převrat v roce 1948

·         politické procesy a kulturní omezení 50. let

·         Československo jako člen Varšavské smlouvy a RVHP

·         Československo v 60. letech, rok 1968

·         období normalizace

·         každodenní život obyvatelstva, pozitivní i negativní stránky

·         pád komunistického režimu, začátek demokracie a její hlavní protagonisté

·         problémy 90. let, rozpad Československa

30 Svět po roce 1989 

·         nedávné a současné válečné konflikty a jejich historické kořeny

·         role USA jako světové velmoci: bombardování Jugoslávie, válka v Perském zálivu, invaze do Iráku,

·         válka v Afghánistánu

·         problém terorismu

·         další celosvětové problémy

·         politické a další problémy v Československu, resp. České republice

 

 

TOTO ZNĚNÍ MATURITNÍCH OTÁZEK PLATÍ PRO OBDOBÍ: JARO – PODZIM 2014

 
Novinky
Důležitá sdělení