Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

 MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD

Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o., Orlová – Lutyně

 

OTÁZKA ČÍSLO 1

A) Psychologie jako věda a její dějiny

·          definice psychologie, pojmy prožívání (vědomé a nevědomé) a chování (expresivní, adaptivní)

·         základní a aplikované psychologické disciplíny

·         metody výzkumu v psychologii: pozorování (extrospekce, introspekce), experiment, explorační a

·         psychodiagnostické metody

·         dějiny psychologie (nejvýznamnější osobnosti a směry)

B) Mezinárodní vztahy, OSN 

·         mezinárodní vztahy jako předmět vědy, mezistátní dohody a smlouvy, mezinárodní organizace

·         nejdůležitější mezinárodní organizace

·         členství ČR v mezinárodních organizacích

·         dějiny OSN

·         orgány OSN

·         mírové síly OSN

·         mezinárodní organizace začleněné do systému OSN

·         opatření při ohrožení míru

 

OTÁZKA ČÍSLO 2 

A) Osobnost, její struktura a etapy jejího vývoje

·         definice osobnosti

·         složky osobnosti

·         struktura osobnosti (vlastnosti, rysy, typ)

·         etapy vývoje osobnosti z hlediska věkového členění (prenatální období až stáří)

·         Piagetova kognitivní teorie, Eriksonova psychoanalytická teorie

·         dělení psychických jevů (vlastnosti, procesy a stavy)

 B) NATO a další vojensko-bezpečnostní organizace 

·         dějiny NATO

·         orgány NATO

·         působení NATO v nedávných a současných vojenských konfliktech

·         další vojensko-bezpečnostní organizace

 

OTÁZKA ČÍSLO 3

A) Psychické vlastnosti osobnosti

·         temperament a jeho typy

·         schopnosti (stupně a druhy schopností)

·         charakter a emoční inteligence

·         motivy a postoje, Maslowova hierarchie potřeb

·         volní vlastnosti

B) Evropská unie 

·         dějiny EU

·         principy a cíle EU

·         orgány EU

·         začleňování ČR do EU

·         Schengen

 

OTÁZKA ČÍSLO 4

A) Psychické procesy osobnosti (kognitivní a paměťové procesy)

·         vnímání, představy, fantazie

·         paměť

·         myšlení

·         učení (podmiňování; vědomosti, dovednosti a návyky; druhy učení a efektivita učení)

pzn.: ačkoli mezi procesy patří z definice i procesy motivační, tj. emoce, vůle a konflikt, z důvodu rozsahové souměřitelnosti otázek jsou tyto procesy zařazeny až do otázky č. 5

B) Globální problémy lidstva

·         globalizace, její charakter, důsledky a vliv na život

·         spotřeba surovin a energie, hrozící energetická krize

·         bohatství a chudoba, problém třetího světa

·         populační a sociální problémy

·         ekologické problémy, globální oteplování

·         lidská práva, vojenské konflikty

 

OTÁZKA ČÍSLO 5

A) Motivační procesy osobnosti a psychické stavy

·         city (jejich znaky, pojem ambivalence, druhy citů)

·         vůle

·         konflikt

·         stavy osobnosti a pojem aktivace

·         pozornost

·         vědomí (včetně pojmů bdělosti, podvědomí a spánku)

B) Ekonomie jako věda 

·         definice ekonomie jako vědy, pozitivní a normativní ekonomie, mikroekonomie a makroekonomie

·         ekonomické statky a služby

·         výroba (a její faktory) a spotřeba

·         ekonomické systémy a jejich typy

·         dějiny ekonomické teorie

OTÁZKA ČÍSLO 6

A) Fyziologické mechanismy psychiky

·         nervový systém (jak funguje; neuron, dendrity, neurity; synapse; centrální nervová soustava; periferní

·         nervový systém)

·         hormonální systém

B) Ekonomické subjekty a sektory, tržní systém 

·         ekonomické subjekty

·         ekonomické sektory (primární, sekundární, terciární)

·         tržní systém, klasifikace trhu, nabídka a poptávka, rovnováha trhu, konkurence

 

OTÁZKA ČÍSLO 7

A) Duševní hygiena a zátěžové situace

·         duševní hygiena a její význam a metody

·         duševní poruchy

·         zátěžové situace (stres, frustrace, deprivace) a reakce na ně

B) Právní úprava podnikání, peníze 

·         obchodní právo a jeho prameny

·         podnikání a podnikatel z hlediska práva

·         obchodní společnosti, jejich druhy (osobní, kapitálové atd.)

·         živnost

·         funkce a formy peněz

·         inflace a její formy, deflace

·         bankovní soustava

·         mezinárodní měnový systém, měnový kurz

·         cenné papíry a burzy

 

OTÁZKA ČÍSLO 8

A) Sociologie jako věda a její dějiny

·         definice sociologie, její předmět a povaha jejích zjištění

·         sociologický realismus a nominalismus

·         sociální a sociologický problém

·         kvantitativní a kvalitativní výzkum

·         dějiny sociologie (osobnosti a směry)

 B) Národní hospodářství 

·         HDP a HNP

·         obchodní bilance, platební bilance

·         úloha státu v tržní ekonomice

·         hospodářská politika (makroekonomická, mikroekonomická; keynesiánská a neoklasická koncepce

·         hospodářské politiky)

·         státní rozpočet

·         daně (přímé a nepřímé; druhy daní)

 

OTÁZKA ČÍSLO 9

A) Kultura a komunikace

·         kultura a její prvky

·         instituce a organizace ze sociologického hlediska

·         verbální a neverbální komunikace, komunikační systémy, masová komunikace

·         proměny kultury

B) Člověk a práce 

·         trh práce, kvalifikace, personální řízení

·         mzda a její složky

·         nezaměstnanost a její typy

·         úřady práce

 

OTÁZKA ČÍSLO 10

A) Socializace a sociální deviace 

·         socializace jako proces, resocializace, sociální přizpůsobení

·         zprostředkovatelé socializace

·         sociální deviace

B) Filozofie jako intelektuální disciplína, základní problémy, filozofické disciplíny 

·         rozdíl mezi filozofií, náboženstvím a vědou

·         metodologická pravidla vědy

·         filozofické disciplíny

·         základní periodizace

 

OTÁZKA ČÍSLO 11

A) Sociální vztahy a struktura

·         sociální struktura

·         sociální pozice a role

·         sociální kontrola prostřednictvím sankcí

·         reakce na rozpor mezi hodnotami a cíli (podle Roberta K. Mertona)

·         sociologické koncepce společnosti (archaická, tradiční, moderní, postmoderní)

·         sociální stratifikace a mobilita, typy stratifikačních systémů

B) Počátky filozofie, předsókratovská filozofie, sofisté 

·         milétská škola

·         Pythagoras, Hérakleitos

·         Xenofanés, elejská škola

·         Anaxagoras, Empedoklés

·         Sofisté

 

OTÁZKA ČÍSLO 12

A) Sociální útvary 

·         formální a neformální sociální vztahy

·         formální a neformální sociální skupiny

·         primární a sekundární skupina

·         hierarchická a synergická spolupráce

·         rodina

B) Sókratés a Platón 

·         Sókratova filozofická metoda

·         Platónovo dílo

·         Platónova teorie idejí

·         Platónova teorie ideálního státu

 

OTÁZKA ČÍSLO 13

A) Současné problémy společenského života

·         sociální problémy české společnosti: snižování porodnosti a sňatečnosti, stárnutí populace, etnocentrismus,

·         rasismus, netolerance

·         pzn.: předpokládá se také schopnost uvést příčiny těchto jevů a možná řešení a formulovat vlastní hodnotící stanovisko k danému problému

·         nadnárodní problémy: globalizace, chudoba třetího světa, kulturní relativizace

B) Aristotelés 

·         členění Aristotelova díla

·         aristotelská metafyzika, teorie čtyři příčin

·         Aristotelova etika

·         politická filosofie

·         kategorie

 

OTÁZKA ČÍSLO 14

A) Pojem a význam práva

·         definice práva, právo subjektivní a objektivní

·         dějiny práva

·         právní a mravní vědomí, spravedlnost a zákonnost

B) Helénistická filosofie 

·         epikureismus

·         stoicismus

·         skepse

·         novoplatonismus

 

OTÁZKA ČÍSLO 15

A) Právní řád

·         prameny práva

·         právní normy a jejich struktura

·         právní síla (prvotní a druhotné normativní akty, platnost a působnost právní normy)

·         zákony

·         právní řád ČR

B) Středověká filosofie do 12. století 

·         periodizace středověké filosofie: patristika, scholastika

·         Augustin

·         Boethius

·         Anselm z Canterbury, ontologický důkaz Boží existence

·         spor Abélard – Bernard z Clairvaux

 

OTÁZKA ČÍSLO 16

A) Právní ochrana a právní vztahy, systém práva 

·         soustava soudů v ČR

·         státní zastupitelství

·         další orgány právní ochrany

·         prvky a subjekty právních vztahů

·         svéprávnost a emancipace

·         dělení práva

B) Středověká filosofie vrcholného a pozdního období 

·         Tomáš Akvinský (látka a forma, esence a existence, důkazy Boží existence)

·         spor o univerzálie: Jan Duns Scotus, Vilém Ockham

·         Ockhamova břitva

 

OTÁZKA ČÍSLO 17

A) Občanské právo 

·         definice občanského práva

·         základní pojmy (právní jednání, osoba, věc)

·         absolutní majetková práva

·         dědictví

·         relativní majetková práva

B) Renesanční filosofie, počátky státoprávní filosofie 

·         Mikuláš Kusánský

·         Giordano Bruno

·         renesanční politická filozofie (Machiavelli, More, Campanella)

·         další renesanční myslitelé (Montaigne, Erasmus)

 

OTÁZKA ČÍSLO 18

A) Rodinné právo 

·         hlavní pramen rodinného práva

·         manželství, jeho vznik a zánik

·         registrované partnerství

·         práva a povinnosti účastníků rodinně-právních vztahů

·         náhradní péče o dítě

·         nové prvky rodinného práva (osvojení zletilého, domácí násilí apod.)

B) Přehled novověké filozofie, její počátky, racionalismus a empirismus 

·         vědecká revoluce

·         racionalismus

·         empirismus

·         vznik moderní politické filosofie: Thomas Hobbes

·         přehled nejdůležitějších myslitelů

 

OTÁZKA ČÍSLO 19

A) Pracovní právo a správní řízení

·         definice pracovního práva

·         pracovní poměr, jeho vznik, změna a zánik

·         práva a povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů

·         správní řízení a jeho fáze

B) Descartes, Spinoza a Leibniz 

·         Descartes: hledání nezpochybnitelné jistoty

·         Spinoza: geometrická metoda

·         Leibniz: monadologie

 

OTÁZKA ČÍSL0 20

A) Trestní právo

·         definice trestního práva, rozlišení na trestní právo hmotné a procesní

·         trestný čin, dělení trestných činů

·         přestupek

·         problém trestní odpovědnosti

·         trestní řízení a jeho zásady

·         trest

·         etické aspekty trestního práva (hranice trestní odpovědnosti, trest smrti)

B) Locke, Berkeley a Hume 

·         Locke: teorie poznání, politická filosofie

·         Berkeley

·         Humova skepse

 

OTÁZKA ČÍSLO 21

A) Politologie jako věda a její dějiny

·         definice politologie, její předmět, dělení na normativní, deskriptivní a prognostickou politologii

·         povaha politologie (objektivní a kritická věda)

·         dějiny politologie a politického myšlení (významné osobnosti a jejich názory)

B) Osvícenství 

·         povaha a význam osvícenství

·         Voltaire

·         Montesquieu

·         Rousseau

 

OTÁZKA ČÍSLO 22

A) Stát a národ

·         stát a znaky, které ho odlišují od dalších politických organizací

·         funkce státu (vnitřní a vnější)

·         národ

·         občanství jako státní příslušnost

·         formy státu a typy státu

·         členění státu podle územní struktury

·         právní stát a problém multietnicity

B) Kant 

·         Kantův postoj k racionalismu a empirismu

·         Kantova nejznámější díla

·         podmínky a proces poznání

·         phenomena a noumena

·         analytické a syntetické výroky

·         Kantova etika

 

OTÁZKA ČÍSLO 23

A) Český stát

·         historie české státnosti od raně středověkých počátků až po současnost

·         státní symboly

B) Německý idealismus 

·         reakce na Kanta, kritika pojmu svět o sobě

·         Fichte

·         Schelling

·         Hegel

 

OTÁZKA ČÍSLO 24

A) Právní základy státu

·         ústava a její typy, princip dělby moci a princip brzd a rovnovah

·         ústavy v českých dějinách

·         současná ústava ČR, její struktura

·         lidská práva a svoboda

·         základní dokumenty o lidských právech

·         organizace na ochranu lidských práv včetně úřadu ombudsmana

B) Filosofie 19. století 

·         Kierkagaard, Schopenhauer, Nietzsche

·         pozitivismus, marxismus, utilitarianismus

 

OTÁZKA ČÍSLO 25

A) Demokracie

·         definice demokracie, stručné dějiny

·         principy demokracie

·         diktatura

·         přímá a nepřímá demokracie

B) Fenomenologie, existencialismus, hermeneutika 

·         fenomenologie, Husserlův pokus o objektivní vědu, Heidegger

·         problém existence ve francouzském a německém existencialismu

·         hermeneutika

 

OTÁZKA ČÍSLO 26

A) Dělba moci a legislativní proces v ČR 

·         definice moci, legalita a legitimita

·         dělba moci a její smysl

·         zákonodárná, výkonná a soudní moc v ČR

·         legislativní proces v ČR

B) Další směry filosofie 20. století 

·         analytická filosofie, logický pozitivismus

·         Popperův kritický racionalismus

·         strukturalismus

·         pragmatismus

·         postmoderna

 

OTÁZKA ČÍSLO 27

A) Politika a ideologie

·         definice politiky

·         politické strany, levice a pravice, základní rozdíly jejich programu

·         nejdůležitější politické strany v ČR, VB, USA a Německu

·         ideologie

·         důležité ideologie historického i současného významu

B) Česká filosofie 

·         Jan Hus

·         Jan Amos Komenský

·         Tomáš Garrigue Masaryk

·         Jan Patočka

·         další významné osobnosti české filosofie

 

OTÁZKA ČÍSLO 28

A) Participace občanů na politickém životě a občanská společnost 

·         participace formami přímé demokracie

·         participace formami nepřímé demokracie

·         funkce voleb, volební systémy a jejich výhody a nevýhody

·         parlamentní volby v ČR (do poslanecké sněmovny a senátní)

·         krajské a komunální volby v ČR

·         volba prezidenta republiky a volby do Evropského parlamentu

·         typy organizací v občanské společnosti

B) Základy logiky a etiky 

·         dějiny logiky

·         význam jazykového výrazu: Fregův trojúhelník reference

·         konstanty a proměnné

·         pojem, soud, úsudek

·         definice

·         výroková logika

·         základní etické pojmy

 

OTÁZKA ČÍSLO 29

A) Správa a samospráva 

·         obec

·         orgány obce

·         kraje (rozdělení ČR na kraje)

·         krajské orgány

B) Světová náboženství 

·         křesťanství

·         judaismus

·         islám

·         hinduismus

·         buddhismus

·         konfucianismus, taoismus

 

 
Novinky
Důležitá sdělení